TJÄNSTER

FÖRETAGSHÄLSA/ KONSULTTJÄNSTER & FÖR PRIVATPERSONER 


Hälsoanalys med kost & näringsrådgivning

Det du lever idag visar inte bara hur du mår idag utan bygger även din hälsa i framtiden. Det bästa sättet att hålla sig frisk och glad, börjar med ett medvetet val. Jag ger dig verktygen och kunskapen och du väljer. - Kostrehab erbjuder ett helhetsåtagande från analys till behandling och coachning.


För företag kan vi varmt rekomendera vår populära hälsoanalys där vi belyser energikurvan för att öka välbefinnande och en friskare vardag .

Satsa på en välmående personal  med mindre ohälsa.

Snabbt kostnadseffektivt och hållbart.


Företag - Varför arbeta med arbetsmiljö & levnads­vanor?
”It is the smart thing to do” ”It is the legal thing to do”
Det är helt enkelt det rätta att göra affärsetiskt. Ohälsosamma levnadsvanor är vanliga i befolkningen. Hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana. Ohälsosamma levnadsvanor står för en stor del av sjukdomsbördan i Sverige och i världen.
Att ge stöd till levnadsvaneförändring ökar möjligheten för människor att ta kontroll över sin situation och hälsa. Det kan i sin tur avspeglas hos individ, organisation, folkhälsa och samhällsekonomi. Det gynnar alltså alla.

Hur? - Individuellt stöd
Mål, Planering och utvärdering, insats.
Vi utgår från medarbetarens egna resurser, värderingar, synpunkter och situation. I arbetet med att stödja individens förändringar i levnadsvanor är detta en väsentlig del. Individen gör i hög grad arbetet på egen hand och vill ofta vara aktiv i sin planering. Delaktighet är en viktig förutsättning för individens empowerment som innehåller tre centrala komponenter, makt, kontroll och självtillit som är viktiga egenskaper i arbete med levnadsvanor och förändringsprocesser.

Resultat? - Vetenskapligt stöd
Det finns vetenskapligt stöd för betydelsen av hälsosamma levnadsvanor och för de samtals- och rådgivningsmetoder som rekommenderas för ohälsosamma levnadsvanor. Över hela världen pågår forskning om hälsa och levnadsvanor som leder fram till samlade kunskapsstöd. En bra antologi är Health promoting settings: Principles and practise som är en samling av forskning och stöd för hälsofrämjande arbete i arbetslivet.

Dyrt? - Hälsoekonomiskt
Åtgärderna för levnadsvaneförändringar till exempel rådgivande samtal är det som visat sig vara mest effektiva för den som ska göra förändringen. Kostnaderna för arbetet med att förbättra individens levnadsvanor är ofta lägre än de kostnader som uppstår om individen blir sjuk.
Det här gör att de samtals- och rådgivningsmetoder som rekommenderas är effektiva ur både individ- och hälsoekonomiskt perspektiv.


Företagshälsovård kan innefatta;


  • Föreläsningar kring hälsa & livsstil - Öka din energi ,Mat i balans, Träning, Återhämtning, Sömn,m.m.
  • Hälsoanalyser - Minska sjukfrånvaro, öka välmående 
  • Hrv träning - Öka återhämtning, Självförtroende, Energi, Prestation

 

 För offert angående företagshälsa klicka här..